A PALOTAVÁROSI KÖZÖSSÉGI KERT (PAKK)

KÖZÖSSÉGI KERT SZABÁLYZATA

 

1.§ Fogalom meghatározások

 

(1) Ingatlan: Székesfehérvár , belterület Palotaváros Tobak utca 27.szám alatt található 5528 hrsz alatt nyilvántartott 8147 m2 területű kivett, üzem megnevezésű ingatlanból 1050 m2 nagyságú területrész.

(2) Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) haszonbérbe adta az 1. pontban részletesen körülírt földterületet határozott időre, 2018. december 31. napjáig bruttó 12600,-Ft/év, azaz tizenkettőezer-hatszáz forint/év haszonbérleti díjért  a Székesfehérvári Kertbarát Egyesületnek (Székesfehérvár , Régi Csóri út 13.) bejegyző határozat száma: Pk60163/2011/6, nyilvántartási szám : 2781 , adószám: 18281758-1-07, képviseli: Jankovics Ilona elnök.

(3)  Közösségi kert: A Közösségi kert a közösségépítés, öngondoskodás, környezetvédelem, építés és kertészkedés céljából, civil önszerveződés útján létrehozott és gondozott zöldtér, korlátozott használatú közkert. Elsődleges célja, hogy a közösség tagjainak életét és háztartásának fenntartását megkönnyítse, emellett hozzájárul az egészség megőrzéséhez.

A Közösségi kert Parcellákból és a Közös művelésű területekből áll. A Közösségi kert területe a Szabályzat 1. sz. mellékletében kijelölt terület.

(4)  Közösségi kert üzemeltető: Székesfehérvári Kertbarát Egyesület aki a Tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a Közösségi kert művelésére és arra, hogy a Közösségi kert kialakítása és fenntartása céljából a Kertészeknek időleges művelési jogot engedjen.

(5) Parcella: A Közösségi kert területén lévő a tervezők és a Kertészek közössége által közösen kialakított, a Kertész által művelt része.

(6)  Kertész: A jelen szabályzat feltételeit egy időleges művelés alá vételi nyilatkozattal teljes körűen elfogadó és azt magára nézve kötelezőként elismerő, a Parcellát időlegesen művelő 18 éven felüli természetes személy, aki nyilatkozat aláírásával szerzett hozzáférési és művelési jogot.

(7) Közös használatú eszközök: Az üzemeltető által egyszeri alkalommal, az indulásnál a kertműveléshez biztosított alap eszközkészlet, továbbá kerítés, komposztálók, csap, és minden kialakított térelem.

(8)  Közös használatú terület: A Közösségi kert területén belül, a Parcellákon kívül eső terület.

 

2. § A használatba adott terület

(1)  A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület a Tulajdonossal kötött megállapodás alapján a Közösségi kert, illetve a Parcellák művelési, fenntartási és gondozási jogát a Kertészeknek átengedi.

(2)  A Kertész a Parcellát kizárólag kiskert kialakítása és művelése céljából és csak az ahhoz szükséges mértékben veszi és veheti időlegesen művelés alá.

(3)  A Kertész nem szerez a Parcellán sem a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, sem pedig azon kívüli dologi hatályú jogot.

 

3. § Felelősségi szabályok

(1) A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület jogosult és köteles betartatni és érvényesíteni a Közösségi kertre vonatkozó jogszabályi előírásokat, különösen az építésügyi-hatósági, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a helyi önkormányzati előírásokat és szabályokat. A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület a Közösségi kerten belül megvalósuló jogsértés esetén jogosult és köteles a jogsértő magatartás ellen fellépni.

(2) A Kertész felel és szavatol a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület-nek a Közösségi kert és a Parcella jelen szabályzatnak és a jogszabályoknak megfelelő és rendeltetésszerű használatáért. A Kertész köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, különösen az építésügyi-hatósági, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a helyi önkormányzati előírásokat és szabályokat, valamint a Közösségi kert házirendjét és nyitvatartási idejét. A Kertész felel és szavatol a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület-nek a Közösségi kertben és a Parcellán megvalósult összes birtokháborítási cselekményéért, károkozó magatartásáért. A Kertész köteles kiemelt figyelmet fordítani a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület és a Közösségi kert projekt jó hírnevének sérelmével járó cselekmények megelőzésére.  A Kertész a Közösségi kertben megvalósuló jogsértés esetén köteles a jogsértő magatartás ellen fellépni.

 

4. § A költségek viselése

(1) A Közösségi kert és a Parcella hozzáférésének, művelésének díja nincs. Kertész köteles éves 2.500,- Ft-tal, azaz Kétezerötszáz forinttal támogatni Közösségi Kert szervező „Közösségi kertek programját, ami egyesületi támogatás formájában kerül megfizetésre. A befolyt összegről az Egyesület nyugtát  állít ki. A támogatási összeg befizetésével a  kertészt a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület rendes tagjává fogadja, a tagság elfogadása nem kötelező. A támogatási összeg fizetése készpénzben vagy átutalással történhet.

A 2013. évre vonatkozó támogatás befizetési határideje átutalás esetén 2013. szeptember 15. (készpénzes befizetés esetén szeptember 31.)

(2)  A Tulajdonos vállalja a Közösségi kert közműdíjainak kifizetését.

(3)  A fenntartás és a szükséges rendes karbantartás a Kertészek felelőssége.

(4)  Az éves támogatás nemfizetése önmagában azonnali hatályú felmondási ok.

 

5. § Az időleges használat és művelés jogának átengedése

(1)  A Kertész a Parcella művelési jogát másra nem ruházhatja át.

(2)  A Kertész a Parcella művelését ideiglenesen átengedheti, amennyiben a Parcellát önhibáján kívül saját maga művelni nem képes. Az ideiglenes használó tevékenységéért Kertész, mint a sajátjáért teljes mértékben felel.

 

6. § A Parcella használata és művelése

(1)  A Parcella kizárólag kertészkedésre szolgál, azt kereskedelmi, lakhatási, vagy bármilyen más célra használni tilos.

(2) A Kertész a Parcellát az év minden napján, rendeltetésének megfelelően és a rendeltetésszerű kertészkedésnek megfelelő gyakorisággal használhatja.

(3) Kertész a Közösségi kert szabályzatának elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírását és a Támogatás befizetését követően jogosult és köteles megkezdeni a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület által kijelölt időpontban, az általa biztosított szakemberek irányításával a Közösségi kert kialakítását, majd ezt követően a saját Parcellájának önálló művelését.

(4) Székesfehérvári Kertbarát Egyesület a Tulajdonossal kötött Megállapodása alapján biztosítja az öntözéshez szükséges vizet,  és a föld megművelésére használt eszközök számára zárható, közösen használt tároló helyiséget.

(5) Székesfehérvári Kertbarát Egyesület a Kertész részére egyszeri alkalommal 1-1 kulcsot biztosít a közös tároló helyiséghez, valamint a saját Parcelláját is magába foglaló Közösségi kert szekciót határoló kerítés bejáratához. Annak elvesztése esetén, illetve minden további esetben a pótlás és annak költsége a Kertészt terheli.

(6) A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület folyamatos szakmai támogatást nyújt előadás sorozattal és tanácsadással a kertészeknek.

(7) Kertész a Parcellát személyesen műveli, de jogosult további személyeket bevonni.

A művelés, mint tevékenység alatt különösen a Parcella karbantartását, az ültetést, öntözést, gyomtalanítást, mechanikus növényvédelmet és a termények betakarítását kell érteni.

(8) A Parcella parlagon vagy használaton kívül nem maradhat, elhanyagolttá nem válhat.

(9) Ha a Kertész a Parcellát önhibájából nem használja, műveli rendeltetésszerűen, a második figyelmeztetést követő 3. napon a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület azonnali hatállyal felmondja a Kertész parcella művelési jogát.

(10) A Kertész a Közösségi kert területén lévő többi parcellán nem gazdálkodhat.

A Kertész köteles a Parcelláját szegélyező út-, vagy kerítésrészt és Közös használatú területeket és eszközöket rendeltetésszerűen használni és rendben tartani. A Közösségi Kert területét, vagyis a közösen használt területeket határoló kerítésrészt – kiemelten a Parcelláját határoló szakaszt –  gondozni, rendben tartani.

(11) A Közös használatú eszközökön felül a Parcella műveléséhez szükséges eszközök beszerzéséről a Kertész köteles gondoskodni. A saját tulajdonú eszközök csak saját felelősségre tárolhatók a tulajdonos által biztosított, a közösség által közösen kialakított zárható tárolóban. Az eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

A használaton kívüli eszközök a Közösségi kert területén nem tárolhatók.

(12) Amennyiben a Földterület bármilyen eszközében, infrastruktúrájában a jelen szabályzatban rögzített tevékenység végzése kapcsán kár keletkezik, azért a kár elkövetője teljes körűen felel.

(13)  A Közösségi kert területén mesterséges műtrágya, növényvédő, gyomirtó vagy gombaölő szerek és más vegyszerek nem használhatók.  Amennyiben a Kertész Parcelláját a növényeket fertőző betegség támadja meg, azonnali hatállyal köteles a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelenteni Közösségi Kert vezetősége felé. Szükség esetén vegyszeres védelem kizárólag növényvédelmi szakember bevonásával, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület írásos hozzájárulásával megengedett.

(14)  A Közösségi kert területén tilos bármilyen illegális növény termesztése.

(15) A Kertész köteles a Közösségi kert területén minden jogellenes, károkozó, vagy kárral fenyegető, illetve más személyeket zavaró tevékenységtől tartózkodni.

(16) A Közösségi kert területére járművel tilos behajtani.

(17) A Parcella művelése során keletkezett szerves- és egyéb zöldhulladékot a Kertész köteles a közösen kialakított és a szabályoknak megfelelően fenntartott komposztálóban elhelyezni.  A komposztanyagból a Parcella számára szükséges mennyiséget a Kertész felhasználhatja. Egyéb kommunális hulladékot a kertben hagyni tilos.

(18) A Kertész jogosult a Közösségi kert területén rendelkezésre álló vízellátó egységek rendeltetésszerű használatára.

 

7.§ Záró rendelkezések

(1) A Kertész a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület-nek címzett külön írásbeli nyilatkozattal a jelen szabályzatot magára kötelezőnek elfogadja.

(2) A jelen szabályzat, annak melléklete és a Kertész elfogadó nyilatkozata egymással elválaszthatatlan egységet képeznek.