Jelen Etikai Kódex annak kifejeződése, hogy az Egyesület tagsága felismerte a szervezeti önszabályozásból fakadó felelősségét, mely felelősség túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Kódex elfogadásával az Egyesület tagjai kinyilvánítják azon céljukat, hogy tevékenységüket az etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

A Kódex az Egyesülettel és annak tagjaival kapcsolatban álló minden érintett számára közvetíti az Egyesületi tagoknak az etikus magatartás és a célokhoz kapcsolódó normák betartása melletti elkötelezettségét. A közvélemény és az Egyesület tagjainak partnerei által kinyilvánított bizalomért cserébe a tagok felvállalják mindazon felelősségeiket és kötelezettségeiket, amelyek biztosíthatják, hogy magatartásukkal a köz és a partnerek érdekeit nem veszélyezteti.

Az Etikai Kódexben foglalt elvek és normák olyan elvárásokat fejeznek ki, amelyek érvényessége kiterjed a tagoknak egymással mint partnerekkel, az Egyesülettel kapcsolatban álló állami, civil, üzleti és más nonprofit intézményekkel, azok munkatársaival való viszonyára.
A Kódex kötelező érvényű, annak betartására és betartatására az Egyesület különös gondot fordít.

A fentiekben kinyilvánított felelősségüket felismerve az Egyesület tagjai a következő értékeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és az alábbi vállalásokat teszik.

 

I. Értékeink

1. A céljainkban megfogalmazott kertbarát kultúra, környezet- és természetvédelem ügyéért érzett felelősség alapvető érték az Egyesület tagjai számára.
2. Az Egyesület tagjaiként nagyra becsüljük a tagok közt létrejövő együttműködést, a tagok valamely ügyben és ügyért való összefogását.
3. Együttműködésünket a kölcsönös bizalom és az egymás iránti jóhiszeműség vezérli.
4. Hiszünk a környezetünket veszélyeztetők elleni közös fellépés eredményességében, a fejlődés lehetőségében, egymással való kapcsolatunkat is ez irányítja.
5. Az Egyesület tagjaiként felismerjük egymás iránti felelősségünket, és nagyra becsüljük a másikért való kiállást.
6. Elismerjük, hogy céljaink olyan területeket érint, amely alap és jövő nélkül maradna a hatásos kiállás, következetes érdekképviselet nélkül.
7. Hiszünk abban, hogy tevékenységünk csak akkor lehet hiteles, ha munkánkat pártsemlegesen végezzük.
8. Az Egyesület céljainak megvalósulása érdekében a lehető legszélesebb közösségi összefogásra törekszünk.

 

II. Vállalásaink

1. Egyéni és közösségi tevékenységünket a fennálló jogszabályok és előírások tiszteletben tartásával végezzük.
2. Csak olyan feladatokat vállalunk, amelyeket megfelelő színvonalon tudunk teljesíteni.
3. Rendben, tisztán tartjuk saját környezetünket, ebbéli tevékenységünkkel másoknak kárt nem okozunk.
4. Részt vállalunk a Feketehegy-Szárazréti ingatlanok környezetének tisztántartásában, megóvásában.
5. Minden esetben felelősséget vállalunk az elvégzett munkáért, nyilvános állásfoglalásért.
6. Partneri kapcsolatainkban tisztességesen járunk el.
7. Nem reklámozzuk tevékenységünket oly módon, hogy azzal az Egyesület céljainak hitelességét és más szervezetek jó hírnévhez való jogát veszélyeztetnénk.
8. Tiszteletben tartjuk mások tulajdonjogait.
9. Fegyelmi eljárást kezdeményezünk azon egyesületi tag ellen, illetve tagjaink sorába nem engedünk olyan személyt, aki elhanyagolja környezetét, bármilyen módon vét az előírások ellen, továbbá másoknak tudatosan kárt okoz.
10. Tudásunkkal, tapasztalatainkkal és anyagi erőforrásainkkal is támogatjuk céljaink megvalósítását.
11. Az Egyesületi tagság tényét felhasználva politikai tevékenységet nem végzünk, politikai pártoknak és politikai szervezeteknek előnyöket nem kínálunk.
12. Törvényes eszközökkel fellépünk a természeti környezetet károsítók ellen, szavunkat hallatjuk minden olyan ügyben, ami érinti az Egyesület egészének vagy egyes tagjainak az érdekeit.
13. Mint az Egyesület tagjai tisztában vagyunk azzal, hogy tevékenységünk hatással van a Feketehegy-Szárazrét és a közösségi kertek és ingatlanok egészére, ezért arra törekszünk, hogy elnyerjük a tevékenységünket megillető bizalmat és megbecsülést.
14. Nem végzünk olyan tevékenységet, amelyet csak az Etikai Kódex megsértésével lehetne teljesíteni.

 

III. Az etikai konfliktusok szabályozása

1. Az Etikai Kódex előírásainak betartásáért minden tag felelősséggel tartozik. Az etikai szabályok megsértése fegyelmi felelősséggel jár, melyet az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Fegyelmi Szabályzat előírásainak megfelelően ki kell vizsgálni.
2. Az Egyesület Választmánya eljárást indíthat:
- saját elhatározásból,
- az elnök és a Választmány bármely tagjának kérésére,
- bármelyik tag,-
- valamint külső személy és intézmény kezdeményezésére.
3. Az Egyesület Elnöke minden éves Közgyűlésen beszámol a tagságnak az adott évben felmerült legfontosabb ügyekről és azok tanulságairól.
4. A Választmány minden év végén (a Közgyűlés előtti utolsó rendes ülésen) felülvizsgálja az Etikai Kódexet, és indokolt esetben javaslatot tesz annak módosítására.

Jelen Etikai Kódexet –a Választmány beterjesztésére- az Egyesület ..................................... tartott Közgyűlésén a tagság egyöntetűen elfogadta. Az Egyesület valamennyi tagja vállalja, hogy az Etikai Kódex előírásait betartja. A tagság tudomásul veszi, hogy az Etikai Kódexben a fent felsoroltak közül bárki által való megsértése esetén az etikai eljárás következménye az egész szervezetet érinti, függetlenül az elkövető személyétől.