Bevezetés

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Székesfehérvárii Kertbarát Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) megfelelő szabályait tartalmazza, így:

• az Egyesület működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre vonatkozó adatokat, alapvető elveket és előírásokat,
• az Egyesület szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait,
• az Egyesület szerveinek feladatait és működésének részletszabályait.

Az SZMSZ betartása az Egyesület tagjainak elsőrendű kötelezettsége.

 

 

I. Általános rész

 

1. Az egyesület főbb adatai

Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2781
Neve: Székesfehérvári Kertbarát Egyesület/Közhasznú szervezet
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Farkasvermi út 2.
Postacím: Jankovics Ilona Székesfehérvár Vargacsatornapart utca 5.
Alakulásának időpontja: 2012-január 18.
Számlaszám: K&H BANK 10405066-50526554-67781009
Adószám: 18281758-1-07 
Törvényes felügyeleti szerv: Fejér Megyei Bíróság
Bírósági bejegyzésének száma és kelte: Pk 60163/2011/6

 

2. Az egyesület működésének alapelvei

2.1. Jelen SZMSZ a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi CI és 2011. Évi CLXXV. Tv. törvény rendelkezéseire tekintettel készült.
2.2. A 2.1. pontban felsorolt jogszabályok valamint az Egyesületre vonatkozó egyéb kötelező jogszabályok Egyesületen belüli végrehajtását, továbbá az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseiből eredő részletszabályokat jelen SZMSZ tartalmazza.
2.3. A jelen SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály irányadó.

 

 

II. Szervezeti szabályzat

 

1. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

1.1 Tagfelvétel
• A tag felvételéről az Egyesület Választmánya dönt. Az a személy vagy szervezet, amely az Egyesület tagja kíván lenni, levélben tagfelvételi kérelmet nyújt be az Egyesület Elnökéhez. 
• Az Egyesület Elnöke a tagfelvételi kérelmet – jóváhagyás céljából – a Választmány soron következő ülése elé terjeszti. A Választmány legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 90 napon belül köteles a bejelentésről dönteni, és erről a tagot írásban vagy elektronikus levélben értesíteni, megjelölve a tagfelvétel napját.
• A tagfelvételt megtagadó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Közgyűlésnek címzett, az elnöknél benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Egyesület Elnöke – az elutasítás indoklásával együtt - a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés a fellebbezés ügyében egyszerű szótöbbséggel dönt. 
• Tiszteletbeli tagságra a Választmány tesz javaslatot, melyet a jelölt írásos elfogadó nyilatkozatával és részletes indoklással a Közgyűlés elé terjeszt. A tiszteletbeli tagsági viszonyról a Közgyűlés a jelölt jelenlétében dönt.
• Pártoló tagsági viszony történhet a Választmány javaslatára, illetve a támogató természetes vagy jogi személy kérésére. Elfogadása a Közgyűlés hatásköre, melyről a jelölt személy, illetve a jelölt szervezet törvényes képviselőjének jelenlétében dönt.

1.2 Kilépés
• A tagsági viszony megszűnik, ha a tag az Egyesületből kilép. Bármely tag egyoldalú, szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattal tagsági viszonyát – indoklás nélkül – megszüntetheti.

1.3 Kizárás
• Az Egyesület Közgyűlése, a Választmány egyhangú határozatával meghozott javaslatára kizárja azt a tagot, aki az Alapszabályban, a jelen SZMSZ-ben rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, az Egyesület határozatait megszegi, az Egyesületet sértő magatartást tanúsít vagy az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének, illetve céljainak megvalósítását súlyosan veszélyezteti. Kizárásra csak a kivizsgálásra létrehozott, a Választmány által felkért Fegyelmi Bizottság vizsgálatát, erre vonatkozó írásos javaslatát követően kerülhet sor.
• A kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Közgyűlésnek címzett és az Elnöknél benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Egyesület Elnöke – a kizárás indoklásával együtt – a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés a fellebbezés ügyében titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. A fellebbezésnek a tag kizárására halasztó hatálya van. 

 

2. Az Egyesület szervei:
• Közgyűlés
• Választmány
• Ellenőrző Bizottság

 

3. Az Egyesület szerveire vonatkozó részletszabályok

3.1 A Közgyűlés

• A rendes Közgyűlést évente, szükség szerint, de legalább egyszer, legkésőbb május 31-ig kell összehívni.
• A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés elején az Elnök köteles a megjelent tagokkal elfogadtatni.
• További napirendi pontokat bármely megjelent tag indítványozhat. Az indítványról a Közgyűlés szavaz. Az indítványozott napirendi pont a Közgyűlés napirendjére kerül, amennyiben a megjelent tagok legalább fele + 1 fő azt megszavazta.
• A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján, az Alapszabálynak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatás. 
• A Közgyűlés elbírálja a tagfelvételi kérelem elutasítása, valamint a tag kizárása miatti fellebbezéseket.
• A Közgyűlés titkos szavazással dönthet bármely olyan kérdésről, melyet a jelenlévők legalább 1/3 –a megszavaz. Ilyen esetekben a technikai előkészítés, illetve az előterjesztés részletes indoklása érdekében a szavazást az Elnök a Közgyűlés következő üléséig elnapolhatja.
• A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza, kivételt képez a tisztségviselők megválasztása (lásd: Alapszabály), valamint az előző pontban foglalt eseteket. 
• A Közgyűlés a Választmány tagjait feladatokkal bízhatja meg.
3.2 Választmány

• Az egyesület 5 fős Választmánya az Elnökből és válaszmányi tagokból áll.

Feladata és hatásköre:
• koordinálja az egyesületi tevékenységet az Alapszabályban meghatározott célok szerint,
• meghatározza az Egyesület éves programját,
• előkészíti a Közgyűlést, összeállítja a napirendet,
• az Egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot az Egyesület életéről, tevékenységéről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, működéséről,
• az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében dönthet egyéb egyesületi szervek létrehozásáról,
• a Választmány ülésének helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről írásban vagy elektronikus levélben legalább 3 nappal előbb értesíti a Választmány tagjait és a meghívottakat, valamint az ülés helyét, időpontját és napirendjét az Egyesület honlapján közzéteszi. 
• A választmányi üléseken állandó meghívott az Ellenőrző Bizottság elnöke, de meghívás alapján a tagokon kívül mások is részt vehetnek szavazati jog nélkül.

3.2.1. Elnök

Feladata és hatásköre:
• ellátja az Egyesület törvényes képviseletét,
• irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását,
• biztosítja az Egyesület törvényes működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket,
• figyelemmel kíséri a jogszabályi feltételek változásait, felhívja a figyelmet a változásokra,
• dönt minden olyan ügyben, amely nem a Közgyűlés vagy a Választmány hatáskörébe tartozik,
• az Egyesület székhelyén bárki számára biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés jogának gyakorlását előzetes időpont egyeztetés után,
• külön kérelemre a személyiségi jogok és az üzleti titok védelmének figyelembevételével a kért iratokról másolatot készít, készíttet,
• feladatait és hatáskörét írásban – a Választmány előzetes egyetértésével – a Választmány más tagjára átruházhatja, vagy eseti jelleggel írásban az Egyesület bármely tagját meghatalmazhatja,
• ellátja mindazon feladatokat, és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, illetve felruházza.

3.2.2. Választmányi tag (1)

Tevékenységét az Elnök irányítása alatt végzi.
Feladata és hatásköre:
• az Egyesület külső és belső kapcsolatainak ápolása, rendezvények esetén a teljes szervezési és tájékoztatási tevékenység koordinálása,
• szervezi az Egyesület rendezvényeit, 
• kapcsolatot tart az Egyesületen kívüli személyekkel és szervezetekkel,
• elkészíti az Egyesület éves programjának tervezetét,
• ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel az Elnök vagy a Közgyűlés megbízza, illetve felruházza,
• feladatait és hatáskörét írásban - az Elnök előzetes hozzájárulásával – a Választmány más tagjára átruházhatja, vagy eseti jelleggel írásban az Egyesület bármely tagját meghatalmazhatja.

3.2.3. Választmányi tag (2)

Tevékenységét az Elnök irányítása alatt végzi.
Feladata és hatásköre:
• az Egyesület szakmai (természet- és környezetvédelem, kertbarát kultúra stb.) tevékenségének irányítása,
• elkészíti az Egyesület éves szakmai tervét, gondozza annak megvalósulását, 
• kapcsolatot tart a tevékenységhez kötődő szakmai intézetekkel, műhelyekkel, hasonló tevékenységet folytató civil szervezetekkel,
• ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel az Elnök vagy a Közgyűlés megbízza, illetve felruházza,
• feladatait és hatáskörét írásban - az Elnök előzetes hozzájárulásával – a Választmány más tagjára átruházhatja, vagy eseti jelleggel írásban az Egyesület bármely tagját meghatalmazhatja.
3.2.4. Választmányi tag (3)

Tevékenységét az Elnök irányítása alatt végzi.
Feladata és hatásköre:
• ellátja az Egyesület működésének törvényességi felügyeletét, gondoskodik az alapdokumentumok meglétéről, szakszerűségéről, naprakészségéről,
• szervezi az Egyesület jogi- és igazgatási feladataival kapcsolatos teendőket,
• ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel az Elnök vagy a Közgyűlés megbízza, illetve felruházza,
• feladatait és hatáskörét írásban - az Elnök előzetes hozzájárulásával – a Választmány más tagjára átruházhatja, vagy eseti jelleggel írásban az Egyesület bármely tagját meghatalmazhatja.

3.2.5. Választmányi tag (4)

Tevékenységét az Elnök irányítása alatt végzi.
Feladata és hatásköre:
• az Egyesület nyilvánosságának szervezése,
• elkészíti az Egyesület éves Pr. és marketing tervét, irányítja, gondozza annak megvalósulását, 
• kapcsolatot tart a médiával, szerkeszti az Egyesület honlapját,
• szervezi az Egyesület pénzügyi feltételeinek, forrásainak biztosítását (szponzoráció, pályázatok, egyéb támogatások),
• ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel az Elnök vagy a Közgyűlés megbízza, illetve felruházza,
• feladatait és hatáskörét írásban - az Elnök előzetes hozzájárulásával – a Választmány más tagjára átruházhatja, vagy eseti jelleggel írásban az Egyesület bármely tagját meghatalmazhatja.

3.3. Ellenőrző Bizottság

• Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, melynek tagjait és elnökét a Közgyűlés választja. Ügyrendjét maga határozza meg,
• Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja a Választmány tagja, az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik. Továbbá nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az a személy sem, aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott az Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatást -, valamint a felsorolt személyek hozzátartozói.

Feladata és hatásköre:
• Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során a Választmány tagjaitól jelentést, az Egyesület esetleges munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és adataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
• Az Ellenőrző Bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet a Választmány ülésén.
• Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy a Választmány tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. A Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül az Elnök hívja össze. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

3.4. Fegyelmi Bizottság (nem állandó bizottság)
• A Fegyelmi Bizottságot (elnök és tagok) a Választmány az Egyesület tagjaiból felkérés útján hozza létre, fegyelmi vétség(ek) kivizsgálására, annak időtartamára. 
• A Fegyelmi Bizottság általában 3 főből áll, szükség esetén az egyes ügyek megtárgyalásához további két főt kérhetnek fel a Választmány a bizottság munkájában való részvételre. 
• A Fegyelmi Bizottságba a Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjai nem kérhetők fel.
• A Bizottság a kivizsgálással kapcsolatos részletes ügyrendjét a megalakulás után maga határozza meg.
• A Fegyelmi Bizottság ülésén állandó meghívottként részt vesz az Egyesület Elnöke, kivéve, ha a tárgyalt ügyben személyében érintett.
• A fegyelmi eljárási szabályokat az Egyesület Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.

3.5. Aktívahálózat

Az Egyesület a tagtoborzás elősegítésére, a tagok közötti kapcsolattartás folyamatosságának biztosítására aktívahálózatot működtet. Az aktívahálózat vezetőjét és tagjait a működési területi elv figyelembevételével a Választmány kéri fel. Az aktívahálózat vezetője a Választmányi ülések állandó meghívottja, melyen tanácskozási joggal vesz részt.

 

 

III. Működési szabályzat

 

1. Az aláírási, utalványozási és képviseleti jogkör gyakorlásának szabályai

Az Egyesület elsőszámú képviselője az elnök. Aláírási és utalványozási jogkört az Elnök, az Ellenőrző Bizottság-, valamint az esetleges fegyelmi vétségek kivizsgálására létrehozott Fegyelmi Bizottság elnöke, a felkérés időtartamára vonatkozóan gyakorol.


a) Az aláírási jogkör gyakorlásának szabályai
Az Egyesület Elnöke – az iratanyag készítőjének ellenjegyzése mellett – egyszemélyben jogosult aláírni:
– az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek vezetői részére írt leveleket, jelentéseket, előterjesztéseket,
– a szervezet fejlesztési feladatterveit, valamint a 500 eFt értékhatár alatti beszerzések megrendelését, szerződéseket,
– a Közgyűlés elé terjesztendő elnökségi beszámolót,
– az Egyesület alapdokumentumait, szabályzóit,
– minden olyan iratanyagot, melynek aláírási jogát az elnök maga számára fenntart.
Az Egyesület keretében működő Ellenőrző Bizottság elnöke egyszemélyben jogosult aláírni az általa vezetett bizottság:
– éves tervjavaslatait,
– a tevékenységről szóló beszámoló jelentést, tájékoztatót,
– a tevékenységük fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatokat.
Az Egyesület Választmánya által készített összeállításokat, beszámolókat, jelentéseket az elnök és az Ellenőrző Bizottság elnöke közösen írják alá (pl. éves tevékenységről és a gazdálkodásról szóló beszámoló, feladat, és gazdálkodási terv, mérlegbeszámoló).


b) Az utalványozási jogkör gyakorlásának szabályai
A bank(ok)nál vezetett számlák feletti rendelkezéshez két képviseletre jogosult személy együttes aláírása szükséges, akik közül az egyik az Elnök. Képviseleti és utalványozási jogosultsággal – a felelősségi körükben – a Választmány tagjai bírnak.
Az utalványozó a számla, illetőleg a megfelelő bizonylat ellenőrzése után a bevételek beszedését vagy elszámolását, illetőleg a kiadások kifizethetőségét, valamint a készletek felhasználását engedélyezi. E jogosultsággal felruházottak az utalványozók. 
Teljes körű utalványozási joggal az elnök rendelkezik a fenti pontokban meghatározott keretek között.


c) A képviseleti jogkör gyakorlásának szabályai
Az Egyesület elsőszámú képviselője az elnök. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjában az Egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja.
Az átruházott képviseleti jogkör gyakorlása esetén a megbízott személy köteles
– legjobb tudása szerint eljárni,
– minden intézkedést megtenni az ügy érdemi elintézésére,
– tájékoztatást adni végzett munkájáról. 
Intézkedéseiért anyagilag és erkölcsileg felelős.

Abban az esetben, ha a képviseleti jogkör gyakorlása során olyan intézkedés, kötelezettségvállalás szükségessége merül fel, mely meghaladja a helyettesítő hatáskörét, azt csak feltételesen lehet megtenni.

A képviseleti jogkör gyakorlása és átruházása során a PTK jogi személyek képviseletére vonatkozó szabályai, ill. az alapszabály szerint kell eljárni.

 

2. Nyilvántartásra és a nyilvánosságra vonatkozó részletszabályok

a) Nyilvántartások

Az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről az Elnök gondoskodik, aki megőrzi és nyilvántartja a Közgyűlési jegyzőkönyveket, valamint a Választmány üléséről készült jegyzőkönyveket.

Az Egyesület Közgyűlésének, Választmányának működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, amelyek a Választmány, illetve a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv részét képezik.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a határozatok tartalmát, illetve hatályát, továbbá a határozatot támogatók és ellenzők számarányát – a fontosabb döntéseknél lehetőleg személy szerint, a titkos szavazás kivételével -, valamint a határozatok meghozatalának napját.

A jegyzőkönyvnek a fentieken túl tartalmaznia kell az ülés helyét, a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyvvezető, illetve két hitelesítő tag aláírását.

Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

b) Nyilvánosságra hozatal

A Választmány az Egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módjáról, működéséről, továbbá ott közzéteheti a Közgyűlésen és a Választmány ülésein készült, a nyilvánosságot érintő jegyzőkönyveket, az éves számviteli beszámolót, valamint a Közgyűlés és a Választmány határozatait.

Az egyesület tagjai betekinthetnek a Közgyűlés és a Választmány határozataiba, a Közgyűlésen és a Választmány ülésén készült jegyzőkönyvekbe, továbbá az egyesület költségvetésébe, beszámolóiba és a közhasznúsági jelentésébe, valamint azokról az Elnöktől – saját költségükre – másolatot kérhetnek.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit.

 

3. Tagdíj
• Az Egyesület azon tagja, aki január 1. napján tagsági jogviszonnyal rendelkezik, az éves tagdíjat minden év március 31. napjáig köteles megfizetni csekken, vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalással.
• Amennyiben a tag felvételére az év során kerül sor, akkor a tag az éves tagdíj tagfelvétel napjától számított időarányos részét köteles megfizetni a felvétel napját követő 30 napon belül.

 

4. Utalványozás

Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan beérkező számlák utalványozása az Elnök és bármelyik választmányi tag együttes aláírásával történik.

 

5. Bélyegzőhasználat

Az Egyesület nevét tartalmazó bélyegző az elnök felelős őrzésében van. Használata csak az elnök aláírásával együtt érvényes.

 

6. Az Egyesület gazdálkodása
a) Az Egyesület bevételei
• az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány,
• az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
• az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
• tagdíj,
• pályázatok útján szerzett támogatás,
• vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
• rendezvények bevételei,
• reklámtevékenységből származó bevételek.

b) Az Egyesület költségei
• a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások,
• a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

c) A gazdálkodás szabályai
• Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület Elnökének írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 
• Az Egyesület által cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatások, illetve azok igénylésének módja nyilvános. 
• A cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatást a Választmány ítéli oda, amelyről határozatot hoz. Az odaítélés feltételeit a Választmány a cél szerint nyújtott szolgáltatás típusától függően, külön határozatában határozza meg. 
• Az Egyesület céljait támogató, azokkal összhangban lévő pályázaton történő részvételre az Egyesület bármely tagja javaslatot tehet, melyet érdemben a Választmánynak figyelembe kell venni. 
• A pályázaton történő részvételről a Választmány egyszerű szótöbbséggel dönt. A Választmány döntése alapján a pályázat kidolgozásában az Egyesület tagjain kívül – a Választmány felkérése alapján – a témához értő szakemberek is részt vehetnek. 
• Az elnyert pályázat megvalósításában előnyben kell részesíteni az Egyesület tagjait, de abban nem egyesületi tagok is részt vehetnek a Választmány megbízása alapján.
• A pályázat alapján vállalt célok megvalósításához, finanszírozásához az Egyesület saját vagyona terhére - a Választmány döntésének megfelelően – hozzájárulhat. 
• Az Egyesület évente egyszer pénzügyi beszámoló jelentést készít. A jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- az Egyesület választmányi-, ellenőrző bizottsági-, valamint a fegyelmi bizottsági tagjainak nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a
z Etikai Kódex, a Fegyelmi Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező mellékletét képezi.

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyesület Közgyűlése 2012. 01. 18.-án egyhangúlag elfogadta.